Nasza strona internetowa wykorzystuje cookies (pol.: ciasteczka)

legenhit.com dokłada wszelkich starań, aby traktować klientów uczciwie i otwarcie, przy uwzględnieniu najlepszych praktyk. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

REGULAMIN
usług internetowych świadczonych przez Legenhit


Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Internetowych przez Legenhit zwany dalej Regulaminem, określa wzajemne obowiązki firmy Legenhit oraz usługobiorców korzystających ze świadczonych usług internetowych.


Definicje Regulaminu


Usługodawca - Seo Power sp. z o.o. z siedzibą ul. Towarowa 9F/44, 10-416 Olsztyn, KRS 0000297935, REGON 141248883, NIP 113-270-22-54.

Usługobiorca - osoba fizyczna lub prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej: korzystająca z usługi w okresie testowym, która zawiera lub zawarła Umowę o świadczenie usługi, na rzecz której została zawarta Umowa o świadczenie usługi.

Umowa - Umowa o świadczenie usług internetowych, podpisana przez Usługobiorcę i Usługodawcę, określająca ich wzajemne prawa i obowiązki w związku ze świadczeniem usług internetowych określonych w przedmiocie umowy.

Usługi - usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, polegające na wspieraniu działań Usługobiorcy w prawidłowym doborze potencjalnych klientów (lead generation, prospecting). Usługa wykorzystuje rozwiązania technologiczne oparte o autorskie narzędzia internetowe oraz bazy danych dostarczone przez firmę Coface Poland lub inne usługi internetowe świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy i wyszczególnione w Umowie.

Rejestracja usługi - wypełnienie i akceptacja przez Usługobiorcę formularza rejestracyjnego oraz zapoznanie się z regulaminem oraz innymi postanowieniami stanowiącymi element umowy oraz akceptacja ich treści.

Opłata abonamentowa - opłata uiszczana przez Usługobiorcę za usługi świadczone na podstawie zawartej umowy, w zakresie określonym umową.

Okres abonamentowy - okres rozliczeniowy, za który Usługobiorca dokonał płatności wynagrodzenia Usługodawcy z góry.

Kod monitorujący - fragment oprogramowania umiejscowiony po stronie Usługobiorcy, niezbędny do świadczenia niektórych z usług.

Infrastruktura teleinformatyczna - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający pozyskiwanie, przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne.

Strony - Usługodawca i Usługobiorca.

Siła Wyższa - zdarzenie losowe, którego wystąpienia nie można było przewidzieć i było niemożliwe do zapobieżenia przy użyciu sił i środków Usługodawcy, a w szczególności następstwa uderzenia pioruna, powodzi, trzęsień ziemi, ataku terrorystycznego czy awarie infrastruktury teleinformatycznej na które Usługodawca nie ma wpływu np. awarie operatorów telekomunikacyjnych.


§ 1. Postanowienia ogólne


1. Podstawą do korzystania z usług internetowych Usługodawcy jest przestrzeganie niniejszego Regulaminu. Regulamin ma moc umowy i zawiera zasady współpracy pomiędzy Usługobiorcą, a Usługodawcą oraz określa zakres odpowiedzialności, prawa i obowiązki wyżej wymienionych stron.

2. Zamówienie Usług u Usługodawcy również na okres testów jest równoznaczne z akceptacja niniejszego regulaminu.

3. Świadczenie usług internetowych przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy związanych z pobieraniem opłaty abonamentowej lub ustalonego innego sposobu rozliczeń zobowiązuje Strony do zawarcia Umowy.


§ 2. Umowa


1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w oparciu o zawartą Umowę.

2. Usługobiorca przed podpisaniem umowy jest zobowiązany przedstawić Usługodawcy:

 • pełną nazwę Usługobiorcy w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,

 • numer identyfikacyjny NIP, REGON, KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,

 • adres prowadzenia działalności,

 • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania lub prowadzenia działalności,

 • adres elektroniczny Usługobiorcy,

 • imię i nazwisko przedstawiciela uprawnionego do podpisania umowy w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

3. Usługodawca może żądać dodatkowych dokumentów i udzielenia dodatkowych informacji od Usługobiorcy.

4. Usługodawca może wykonać kopie dokumentów przedstawionych przez Usługobiorcę.

5. Usługobiorca zobowiązany jest zawiadomić na piśmie Usługodawcę o zmianie siedziby, adresu korespondencyjnego lub nazwy w terminie 30 dni od dokonania zmiany. W razie niedopełnienia tego obowiązku Usługodawca może zawiesić świadczenie usług. Wszelką korespondencję kierowaną do Usługobiorcy pod ostatni wskazany adres uznaje się jako prawidłowo doręczoną ze skutkiem prawnym.

6. Umowa może zostać zawarta na czas nieokreślony lub na czas określony.

7. Wszelkie zmiany Umowy, pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej.

8. Strony zobowiązują się do przestrzegania innych postanowień zawartych w umowie.


§ 3. Świadczenie usług internetowych


1. Zawarcie Umowy o świadczenie usług poprzedzone jest rejestracją usługi. Rozpoczęcie świadczenia usługi na rzecz Usługobiorcy (o ile w przypadku danej usługi jest to możliwe), następuje w przeciągu 24 godzin, o czym Usługobiorca zostanie poinformowany na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym, na bezpłatny okres testowy 15 dni. Okres testowy służy zapoznaniu się przez Usługobiorcę z funkcjonalnością danej usługi.

2. Świadczenie usługi może być uzależnione od umiejscowienia Kodu monitorującego na stronach Usługobiorcy.

3. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług z należytą starannością, na zasadach i warunkach określonych w Umowie i Regulaminie.

4. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z usług Usługodawcy, Usługobiorca musi posiadać lub mieć dostęp do systemu teleinformatycznego (np. komputera) umożliwiającego korzystanie z sieci Internet oraz oprogramowanie pozwalające na korzystanie z danych jakie zawiera Usługa.

5. Po rezygnacji z korzystania z usług Usługodawcy, Usługobiorca zobowiązuje się od usunięcia ze swojego serwera kodów monitorujacych strony w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia umowy lub zakończenia testów.


§ 4. Cennik i opłaty


1. Cennik dostępny po wypełnieniu formularza pod adresem http://legenhit.com/kontakt.

2. Szczegółowe warunki płatności określa Umowa.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen usługi z jednoczesnym powiadomieniem o tym Klienta z 14 dniowym wyprzedzeniem.


§ 5. Odpowiedzialność Usługodawcy


1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy.

2. Usługodawca zobowiązuje się do udostępnienia Usługobiorcy danych niezbędnych do uruchomienia usługi.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wystąpienia jakichkolwiek szkód po stronie Usługobiorcy, spowodowanych korzystaniem lub niemożnością korzystania przez Usługobiorcę z usługi, utraty danych, opóźnienia w ich otrzymaniu lub przesłaniu danych, spowodowanych Siłą Wyższą.

4. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Usługobiorcę informacji uzyskanych za pośrednictwem Usługi, a w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji biznesowych.


§ 6. Odpowiedzialność Usługobiorcy


1. Usługobiorca w trakcie obowiązywania Umowy ma prawo do korzystania z usług zgodnie z Regulaminem i Umową.

2. Usługobiorca jest zobowiązany korzystać z usług w sposób, który nie będzie naruszał praw osób trzecich.

3. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę istotnego naruszenia Regulaminu lub Umowy przez Usługobiorcę lub osoby, za które Usługobiorca odpowiada, Usługodawca jest uprawniony do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług z winy Usługobiorcy, bez konieczności wcześniejszego uprzedzania o takim zamiarze lub wystosowywania wezwań do Usługobiorcy.


§ 7. Poufność informacji i ochrona danych


1. Strony zobowiązane są do zachowania poufności informacji o warunkach łączącej strony Umowy oraz informacji wynikających bezpośrednio z jej realizacji, w tym danych technicznych i finansowych. Obowiązek dochowania poufności obejmuje także pracowników i inne osoby, którym Strony powierzyły wykonanie zadań wynikających z Umowy.

2. Usługobiorca akceptując Regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas aktywacji usługi w celach służących świadczeniu przez Usługodawcę usług, informowaniu o zmianach, wystawianiu dowodów księgowych oraz informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.1) (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.)

3. Usługobiorca oświadcza, że został poinformowany o celu oraz zakresie przetwarzania danych przez Usługodawcę, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002.101.926).

4. Przy przetwarzaniu danych osobowych związanych ze świadczeniem Usługi, Usługodawca będzie przestrzegać zasad wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), aktach wykonawczych do wyżej wymienionej ustawy oraz innych obowiązujących w tym zakresie powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

5. Usługodawca zobowiązany jest stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem określone w Rozdziale V ustawy o ochronie danych osobowych. Usługodawca oświadcza, iż znane są mu przepisy prawa regulującego przetwarzanie danych osobowych i zobowiązuje się do ich przestrzegania oraz oświadcza, że spełnia wymogi rozdziału V ustawy o ochronie danych osobowych.

6. Kierując się dobrymi zwyczajami kupieckimi oraz zasadami rzetelnego udostępniania i korzystania z serwisów internetowych, jak również gromadzenia danych za pośrednictwem serwisów internetowych Usługodawca zaleca zamieszczenie na stronach internetowych Klienta odpowiedniej informacji dotyczącej polityki prywatności.


§ 8. Postępowanie reklamacyjne


1. Reklamacje składane przez Usługobiorcę w związku z niewykonywaniem lub nienależytym wykonywaniem Usług muszą być zostać sporządzone w formie pisemnej z określeniem:

 1. nazwy Usługobiorcy,

 2. przedmiot reklamacji,

 3. okoliczności uzasadniające reklamację.

2. Reklamacja winna zostać przesłana drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości email na adres info@legenhit.com lub w formie listu poleconego wysłanego na adres podany na stronach internetowych http://legenhit.com/kontakt. Szczegółowe zasady odpowiedzialności Usługodawcy za nienależyte wykonywanie Usługi określone są w Umowie zawartej z Usługobiorcą.

3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej prawidłowego doręczenia, a następnie prześle Klientowi odpowiedź, wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji oraz uzasadnienie.

4. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Usługobiorcę od terminowego uiszczenia Opłaty abonamentowej, zgodnie z postanownieniami Umowy.


§ 9. Postanownia końcowe


1. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie przez Usługobiorcę z Usługi w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu i/lub zawartej Umowy.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu. Korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian jest równoznaczne z zaakceptowaniem tych zmian.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem oraz Umową, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, a ewentualne spory będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny zadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu legenhit.com

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególnosci pliki te pozwalaja rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyswietlić stronę internetową, dostosowana do jego indywidualnych potrzeb;

 • b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 • c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na kazdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasla;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stale (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wylączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). pliki cookies przechowywane są w urzędzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są nastepujące rodzaje plików cookies:

 • a) niezbedne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z uslug dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do uslug wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

 • b) pliki cookies slużące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

 • c) wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

 • d) funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające „zapamietanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizacje interfejsu Uzytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

 • e) reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom tresci reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowan.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie slużące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyslnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególnosci w taki sposób, aby blokować automatyczna obslugę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądz informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczególowe informacje o możliwosci i sposobach obslugi plików cookies dostepne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalnosci dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujacych z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Wiecej informacji na temat plików cookies dostepnych jest w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.


Jeśli widzisz tą wiadomość to oznacza że twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript.
Proszę włącz JavaScript aby aplikacja mogła działać poprawnie.